Algemene Voorwaarden
Doel Lifjehuren.nl biedt op een professionele wijze assistentie door het uitvoeren van
verticaal transport met inzet van daartoe gekwalificeerd personeel en materiaal.
Definities Offerte: offerte van Lifjehuren.nl voor louter verticaal transport.
Opdrachtnemer: Lifjehuren.nl
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die bij de (totstandkoming van de) opdracht
wederpartij van Lifjehuren.nl is.
Opdracht: de overeenkomst met Lifjehuren.nl voor het louter inzetten van verticaal transport.
Materiaal: materiaal ten behoeve van verticaal transport en de daarbij behorende
gereedschappen, voertuigen en dergelijke, welke door Lifjehuren.nl bij de uitvoering van de
opdracht wordt gebruikt, c.q. aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Verhuislift: onderdeel van het materiaal voor het uitvoeren van verticaal transport.
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Lifjehuren.nl, zoals
offertes, opdrachten, alsmede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende
verbintenissen, van welke aard dan ook. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing indien voor de uitvoering van bovenstaande rechtshandelingen derden betrokken
dienen te worden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht
indien en voor zover schriftelijk door Lifjehuren.nl en opdrachtgever overeengekomen.
Artikel 2 Aansprakelijkheid
Bij alle opdrachten geldt, dat de opdrachtgever zelf ten alle tijden verantwoordelijk blijft voor
het plaatsen en of vervoeren van de inboedel op de verhuislift, het laden in en uit de woning
en de ingehuurde verhuiswagen(s). De opdrachtgever dient te beschikken over een geldige
aansprakelijkheidsverzekering W.A. (Wettelijke Aansprakelijkheid) die de schade dekt, die
door de opdrachtgever wordt veroorzaakt. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient
men ten alle tijden de aanwijzingen en het oordeel van de liftbediener van Lifjehuren.nl te
volgen. Indien de aanwezige liftbediener van Lifjehuren.nl oordeelt dat er sprake is van een
onveilige of onstabiele gevel, zulks zijnde een zinken dakgoot, een glazen balkonhek,
roestig of defect balkonhek, gescheurde bakstenengevel, metaal plaatgevels, glazen gevels,
defecte raamkozijnen, defecte dakpannen, poreuze gevels, e.d. , dan houdt Lifjehuren.nl
zich het recht voor de opdrachtgever hierop aan te spreken. Indien Lifjehuren.nl oordeelt dat
er sprake is van een onstabiele gevel en de opdrachtgever ervoor kiest toch de
werkzaamheden uit te laten voeren dan is het plaatsen van de verhuislift voor eigen risico
van de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van de klant geldt eveneens voor eventuele
schade aan gebouw en verhuislift en personen, die het gevolg is van te zwaar of onkundig
beladen van het verhuisplateau door de opdrachtgever zelf.
Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever
Een opdracht wordt als bevestigd beschouwd als de opdrachtgever een bevestigingsbericht
(per telefoon of per e-mail) heeft ontvangen van Lifjehuren.nl. Mocht de verhuizing
onverhoopt toch niet doorgaan, dan dient de opdrachtgever dit direct te melden via telefoon
of e-mail aan Lifjehuren.nl, met opgave van reden. In alle gevallen van annulering geldt dat
de eventuele kosten aan derden, die reeds gerealiseerd zijn door de opdrachtnemer,
voldaan dienen te worden door de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld kosten van leges voor
het aanvragen ontheffingen. Indien de opdrachtgever uiterlijk 48 uur voor het
overeengekomen tijdstip annuleert, dan zijn er geen kosten verbonden aan het reserveren
van de verhuislift, met uitzondering van de hierboven gemelde kosten aan derden. Indien de
opdrachtgever uiterlijk 24 uur voor het overeengekomen tijdstip annuleert wordt 50% van het
gehele bedrag in rekening gebracht voor het vrijhouden van de overeengekomen tijdspanne.
Indien de opdrachtgever binnen 24 uur voor het overeengekomen tijdstip annuleert, wordt er
75% van het gehele bedrag in rekening gebracht exclusief de eventuele kosten aan derden.
In het geval dat de opdrachtgever een tijdspanne langer dan de minimale 2 uur heeft
gereserveerd, dan geldt dat de opdrachtgever de kosten van de geheel overeengekomen
tijdspanne dient te betalen. Indien er geen bericht van annulering wordt ontvangen van de
opdrachtgever en de opdrachtnemer ter plekke op de hoogte wordt gesteld van het
annuleren van de opdracht, dan dient het gehele bedrag dat overeengekomen is te worden
betaald, inclusief kosten aan derden.
3.1 Annulering door slechte weersomstandigheden
Slechte weersomstandigheden zijn o.a. harde wind, windstoten, sneeuwstormen, onweer
e.d. Hierbij wordt opgemerkt dat regenbuien geen voldoende aanleiding tot annulering of
opschorting van de opdracht. In het geval van slechte weersomstandigheden die het veilig
uitvoeren van de opdracht belemmeren, dan kan de opdrachtgever alleen in overleg met de
Lifjehuren.nl de opdracht annuleren of opschorten. Overleg over de weersomstandigheden
dient minimaal 12 uur voor het overeengekomen tijdstip plaats te vinden.
Artikel 4 Opschorten en beëindiging opdracht door opdrachtnemer
De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie zodanig te
organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat Lifjehuren.nl in
redelijkheid in staat wordt gesteld de opdracht binnen een aanvaardbare tijd uit te voeren.
Indien dit niet het geval behoudt Lifjehuren.nl zich het recht voor de opdracht direct, zonder
recht op schadevergoeding te beëindigen of op te schorten. De uitvoering van alle
opdrachten zijn gebaseerd op (ook voor derden) veilige en goed te bereiken locaties, deze
naar het oordeel van de liftbediener van Lifjehuren.nl. Omstandigheden die aanleiding
kunnen geven tot het opschorten of beëindigen van de opdracht kunnen zijn, dat de
opdrachtgever zich niet aan de vooraf gemaakte basisafspraken houdt zoals bijvoorbeeld,
dat er geen bomen voor het verhuisraam aanwezig mogen zijn, dat er geen twee vrije
parkeerplaatsen voor de locatie voor het plaatsen van de verhuislift geregeld zijn, of dat er
andere obstakels aanwezig blijken te zijn, zoals tram- of verlichtingskabels onder het
verhuisraam of dat de toegezegde strem ontheffing niet tijdig aanwezig is op de locatie.
Andere omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het opschorten van de opdracht
zijn werkomstandigheden die niet voldoen aan veiligheidseisen en arbeidsomstandigheden,
zoals in het geval van slechte weersomstandigheden (onweer en/of windstoten), het
vrijkomen van gevaarlijke en brandbare stoffen of als er geen bruikbare en veilige route is,
waarover de liftauto kan rijden, om op de bestemming te komen.
4.1 Indien blijkt dat de omstandigheden zodanig zijn dat de opdracht niet, niet veilig of niet
binnen de hiervoor van te voren overeengekomen en gereserveerde redelijke tijd kan
worden uitgevoerd, heeft Lifjehuren.nl het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en het
materiaal naar zijn bedrijf terug te laten keren en de kosten, alsmede de overeengekomen
opdrachtvergoeding, aan opdrachtgever in rekening te brengen, zonder dat opdrachtgever
enig recht heeft op vergoeding.
Artikel 5 Overmacht
Bij het uitvallen van de lift door overmacht zoals bij een technisch mankement, brand of
diefstal dan zal Lifjehuren.nl, zijn uiterste best doen een andere verhuislift in te zetten, of de
opdracht door derden te laten uitvoeren, zonder dat dit opdrachtgever recht geeft op
schadevergoeding. Ook indien de opdracht niet tijdig kan worden overgenomen door derden
is recht op schadevergoeding uitgesloten. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen,
heeft Lifjehuren.nl ten allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te
laten uitvoeren, in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten gunste van bedoelde
derden van kracht zullen zijn.
Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
Opdrachtgever dient voldoende parkeergelegenheid voor de verhuislift voor het raam/
balkon/ deur vrij te houden. Als een vergunning voor het plaatsen van de auto (waarop de
verhuislift is gebouwd) noodzakelijk is, dient opdrachtgever deze te regelen bij gemeente of
stadsdeelraad. Eventuele boetes voor ontbreken van een vergunning zijn voor rekening van
opdrachtgever. De uitvoering van alle opdrachten dan wel de wijzigingen daarvan of
aanvulling daarop zijn gebaseerd op (ook voor derden) veilige en goed te bereiken locaties,
zulks naar het oordeel van Lifjehuren.nl. Indien blijkt dat de (omstandigheden op of om de)
locatie zodanig is/zijn dat de opdracht niet, niet veilig of niet binnen de een redelijke tijd kan
worden uitgevoerd, heeft Lifjehuren.nl het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te
verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten (al dan niet ingevolge het
geldende uurtarief) of de opdracht te beëindigen zonder dat opdrachtgever enig recht heeft
op vergoeding.
6.1 Alleen voor de woonplaatsen die op de website staan vermeld rekent Lifjehuren.nl geen
voorrijkosten. Voor alle overige plaatsen geldt een kilometervergoeding vanaf de
vestigingsplaats van Lifjehuren.nl tot de locatie volgens de meest recente prijslijst van
Lifjehuren.nl met een minimum van € 0,39 per km, te voldoen door opdrachtgever.
6.2 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden aanwijzingen van Lifjehuren.nl uit te voeren.
Indien hieraan in de beoordeling door Lifjehuren.nl niet of onvoldoende wordt voldaan, is
artikel 4.1 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient per pin/contant te geschieden ten medewerker van Lifjehuren.nl. Indien
anders overeengekomen dient bij betaling per bank de datum van betaling de datum van
creditering, die op het oudste openstaande bedrag (exclusief rente en kosten) wordt
afgeboekt.
2. Verrekening of inhouding is, alsmede op facturen, op welke grond dan ook, niet
toegestaan.
3. Bij niet-tijdige betaling daaronder begrepen betaling van enige termijn is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de
betalingstermijn, bij gebreke waarvan een termijn van 8 dagen geldt, is de opdrachtgever,
zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een courante rentevergoeding
per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag
verschuldigd.
4. Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen, na schriftelijke ingebrekestelling door
Lifjehuren.nl, te zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn
tenminste 15% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-. Onder de
gerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand ook voor zover die
een gerechtelijke kostenveroordeling te boven gaan.
5. Lifjehuren.nl is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling vooraf of
genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien de
opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van Lifjehuren.nl voldoet, is
deze gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten c.q. af te breken zonder dat
opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding.
Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens
De aanvragen van opdrachten die Lifjehuren.nl ontvangt, worden niet doorgestuurd aan
derden en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn
verstrekt, namelijk het uitvoeren van de opdracht.